Usługa KONTO Plus

  Usługa KONTO Plus pracuje w domenie konto.pl. Nazwa konta (identyfikator) może zawierać od 3 do 40 znaków. Można w niej stosować litery alfabety angielskiego, cyfry oraz następujące znaki specjalne: kropka, myślnik i podkreślenie. Żadna z cyfr oraz znaków specjalnych nie może być pierwszym znakiem nazwy konta.

  Możesz dysponować dowolną ilością kont, różniących się identyfikatorem i hasłem.

  Usługę można zamówić do już istniejącego darmowego konta pocztowego lub wypełniając stosowny formularz ze strony serwisu KONTO.PL http://www.konto.pl/uslugi/konto-plus/zamowienie na nowe nieistniejące jeszcze konto.
  Konto aktywowane jest po opłaceniu faktury pro forma z unikalnym identyfikatorem płatności i w zgodnej z nią wysokości, która jest wysyłana automatycznie po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego ze strony. Po aktywacji skrzynki otrzymasz od nas drogą elektroniczną wszystkie informacje niezbędne do korzystania z usługi. Usługa jest dostępna przez cały okres opłaconego przez Użytkownika abonamentu.

  Parametry konta:
  • pojemność konta pocztowego wynosi 1GB.
  • maksymalny rozmiar pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 100MB
  • liczba adresatów poczty jest nieograniczona.

  Z konta można korzystać za pomocą:
  • systemu pocztowego  pod adresem ......
  • programów pocztowych obsługujących protokoły POP3 lub IMAP
Pojemność KONTA Plus może zostać rozszerzona do maksymalnie 11GB (pakiety po 5GB), po uprzednim zamówieniu i opłaceniu wymaganej ilości pakietów. Zamówienia dokonuje się przez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na nowa usługę lub z poziomu panelu administracyjnego usługi, jeżeli konto już istnieje.

Dodatkowe rozszerzenia (KONTO Business, zwiększenie pojemności skrzynki) można zamówić  i uruchomić w dowolnym momencie trwania abonamentu KONTA Plus, natomiast moment ich zakończenia jest ze względów technicznych tożsamy z momentem zakończenia podstawowej usługi
  Przed zakończeniem opłaconego okresu abonamentowego otrzymasz od nas  pocztą elektroniczną propozycję kontynuowania płatnej usługi z wszystkimi istniejącymi rozszerzeniami wraz z odpowiednią fakturą pro forma. Jeżeli płatność za usługę nie wpłynie w odpowiedniej kwocie na konto bankowe AlphaNet do dnia zakończenia opłaconego wcześniej abonamentu, usługa zostanie zredukowana do parametrów konta darmowego, co oznacza, że może zostać usunięta część zawartości konta.

Add Feedback